آقای مسکن

تارنمای جامع نیازمندی های مسکن خرید ، فروش ، رهن و اجاره

تصویر شماره عوامل موثر بر قیمت مسکن
مقالات یکشنبه 29 تیر 1399 31بازدید

عوامل موثر بر قیمت مسکن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ بدلیل اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ و سرمایه محسوب می‌شود و از ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺎت و امکاناتی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اگر از بعد سرمایه ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ نگاه ﮐﻨﯿﻢ متوجه موضوعی مهم می شویم که ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از جمله ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر بهره مندی مطلوب در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ. ﻣﺴﮑﻦ یکی از مهم ترین داراﯾﯽ ها در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﺮوت ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن خواهد شد.

عوامل موثر بر قیمت مسکن

1. هزینه های ساخت مسکن

2. قیمت نفت

3. تورم

4. قیمت دارایی هایی مانند بورس ، طلا و سپرده های بانکی

5. وام خرید مسکن

6. نرخ سود بانکی

یکی از مهمترین عواملی که در بازار املاک و اقتصاد مسکن کشور موثر است ، شرایط حاکم بر کشور میباشد. بلایای طبیعی، جنگ ، یا شیوع بیماری‌های مسری و همه گیر مانند ویروس کرونا میتوانند به تنهایی اقتصاد کشور که شامل اقتصاد مسکن هم میشود را زمین بزنند.با شرایط موجود در کشور و دنیا و قرنطینه خانگی عمومی، خرید و فروش مسکن به رکودی در حد صفر رسیده است.

از پدیده‌هایی که امروزه در خرید و فروش املاک با آن مواجه هستیم و در تحلیل بازار مسکن باید به آن توجه کنیم، این است که قیمت‌های املاک بالا تر از توان مردم است. یعنی به دلیل طمع برخی از فروشنده‌ها قیمت‌های اعلام شده از سوی آنها از ظرفیت بازار مسکن بیشتر است. اما اگر کسی بخواهد املاک خود را به فروش برساند مجبور است به قیمت پایین تری قانع شود تا خریدار توانایی خرید داشته باشد.

تمایل زمین‌داران به فروش یا عدم فروش زمین که تعیین‌کننده قیمت زمین است و از شرایط روانی در اقتصاد ناشی می‌شود در تعیین قیمت مسکن سهم به سزایی دارد. همچنین افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و افزایش شاخص قیمت ریالی واردات که از رخدادهای بین‌المللی و نرخ ارز ناشی می‌شود در تعیین هزینه ساخت و ساز مسکن تاثیرگذار است.

 

×

آقای تبلیغ